Każdy student jest zobowiązany do końca piątego semestru odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 160 godz. (4 tygodnie), najlepiej w okresie wakacyjnym.

Opiekunem praktyk jest dr Aneta Borowik, która po przedłożeniu podpisanych dokumentów z praktyk (porozumienia oraz raportu) wpisuje zaliczenie. 

Regulamin praktyk oraz niezbędne druki: http://kandydat.us.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studenckie-praktyki-zawodowe

Aby dopełnić wszelkich formalności należy:

 1. Zapoznać się z zarządzeniem nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk[POBIERZ PLIK PDF]
 2. Dokonać wyboru miejsca praktyk oraz uzyskać deklarację ze strony placówki, że praktyka w danym terminie będzie możliwa. Proszę pamiętać, że: „rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku lub specjalności studiów”, a celem praktyki jest:
  1) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach;
  2) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
  3) przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
  4) stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy”.
 3. Uzyskać akceptację dr Anety Borowik miejsca odbywania praktyk. Możliwe miejsca odbywania praktyk to m.in. muzea, galerie sztuki, urzędy, referaty ochrony zabytków,  urzędy ochrony zabytków etc.;
 4. Wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk, dostarczyć je do dr Anety Borowik;  [POBIERZ OŚWIADCZENIE]  
 5. Uzyskać od dr Anety Borowik imienne skierowanie na praktyki;  [POBIERZ SKIEROWANIE]
 6. Wypełnić w dwóch egzemplarzach  porozumienie[POBIERZ POROZUMIENIE]
 7. na porozumieniu uzyskać podpis Prodziekan do spraw ogólnych i studenckich dr hab. Danuty Ślęczek-Czakon) oraz podpis dyrektora zakładu/instytucji – miejsca odbywania praktyk. Pani Prodziekan dyżuruje we wtorki od 10.30-12.00;
 8. Po odbyciu praktyk przedłożyć dr Anecie Borowik podpisane porozumienie oraz raport;  [POBIERZ RAPORT]
 9. Wypełnić indeks,  również stronę zatytułowaną „Praktyki”
 10. Zgłosić się po wpis; wpisu dokonuje dr Borowik zgodnie z programem studiów na piątym semestrze