Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na studia i praktyki  w roku akademickim 2019/2020

UWAGA!  Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez system USOS

SKŁADANIE APLIKACJI POPRZEZ SYSTEM USOS –  do 17 marca 2019 r.;

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – 18 marca 2019 r. (poniedziałek), od godz. 9.30, pokój 310.

 

 OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

 • rekrutacja odbywa się poprzez system USOS oraz w formie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2019 a 30 września 2020;
 • w momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem Uniwersytetu Śląskiego i mieć zaliczony cały poprzedni rok lub semestr;
 • dopuszczalne są wyjazdy studentów studiów I stopnia na 3, 4 i 5 semestr (wyjazd na 6 semestr jako ostatni tuż przed obroną pracy dyplomowej będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach).

OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI NA PRAKTYKI:

 • rekrutacja ciągła do wyczerpania środków;
 • kandydaci zgłaszają się z wymaganymi dokumentami do koordynatora, a następnie udają się do Biura Erasmusa w Rektoracie;
 • wjazd na praktykę powinien trwać min. 2 miesiące i jest możliwy również w przypadku absolwentów UŚ (do 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI NA STUDIA: 

Kandydaci aplikują poprzez system USOS, w którym wybierają spośród dostępnej oferty preferowane uczelnie. Po zakończeniu aplikowania w systemie zgłoszeni kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której sprawdzana jest ich znajomość języka obcego oraz inne kompetencje. 

Dokumenty na rozmowę: 

 • średnia ocen ze studiów, za okres od początku studiów do ostatniej sesji zimowej – obliczona przez Dziekanat; 
 • kserokopie wszelkich certyfikatów, zaświadczeń o kursach i szkoleniach językowych;
 • inne dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium w ramach programu ERASMUS+ (np. rekomendacje, dodatkowa działalność i aktywność studencka);
 • wyraźna pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) na wyjazd tych studentów, którzy planują swój pobyt w uczelni partnerskiej na ostatnim roku studiów.

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW: 

 • średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat; 
 • znajomość języka obcego; 
 • inne kryteria (m.in. motywacja, działalność studencka, wolontariat, inne kompetencje)

 

Informacje na temat szczegółowych zasad rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.erasmus.us.edu.pl oraz na stronach uczelni partnerskich. 

Koordynator programu Erasmus+ w Zakładzie Historii Sztuki: dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 

Nasz Zakład ma podpisane umowy z  uczelniami w Berlinie, Florencji, Castellón de la Plana, Valladolid i Sewilli:   

Freie Universitaet Berlin

Università degli Studi di Firenze

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)

Universidad de Valladolid

Universidad de Sevilla